Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre nás veľmi dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí. Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, (1), pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

(7) A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), (ďalej le „GDPR“), ako aj zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I. Kde nás môžete kontaktovať ?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

Judita Piarová

sídlo : Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica , číslo živnostenského registra 601-7107

a)Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje :

Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica

b)Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje tromf@tromf.sk

c) Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje : telefónny kontakt : +421 48 414 2332

II. Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov ?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

III. Aké Vaše osobné údaje spracúvame ? Z akých dôvodov ? Na aké účely ?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu ( najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, emailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov ( tzv. citlivé osobné údaje). Osobné údaje našich klientov spracúvame na rozličné účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti tohto predaja , avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov (2). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš email, priradiť Vašu platbu k objednávke, ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov ).

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba ak :

– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba , alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

– spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

– spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

– spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

Touto cestou si dovoľujeme informovať , že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne nasledovné osobné údaje , a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov :

1.na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, Vaše bankové údaje ( banka, číslo účtu, IBAN ), názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH

Za účelom : uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia ( tovaru, služby ) zákazníkovi, vystavenej faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou.

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci) vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

2.Na súťaže a akcie

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, prezývka na sociálnych sieťach Facebook, Instagram

Za účelom : zapojenia sa do súťaže, či akcie organizovanej prevádzkovateľom internetového obchodu www.petsnack.sk , sociálnej sieti Facebook a Instagram , vyhodnotenia súťaže, či akcie a odovzdanie výhry klientovi ( zákazníkovi ) ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky individuálny potrebám klienta ( zákazníka ).

Právny základ : článok 6 odst. 1 písm. a) GDPR : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

3.Cookies

Zoznam údajov : textový súbor , ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní , IP adresa

Za účelom : zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmov klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podpory

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. ) GDPR : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré účely 

4.Priamy marketing

Zoznam údajov : meno, emailová adresa

Za účelom : ponuka tovaru a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, newsletter

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa ( v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa.

IV. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú ?

Osobné údaje našich klientov ( zákazníkov ) chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb spoločností, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, doručovacím spoločnostiam ( kuriérom ), fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za ” sprostredkovateľa ” , ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka ( v rozsahu : emailová adresa ( spoločnosti Heureka Shopping, s.r.o., výlučne pre účely programu ” Overené zákazníkmi ” pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho www.petsnack.sk. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade , ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

V. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie ?

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

VI. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje ?

Súčasťou nášho online predaja v našom e-shope na webovej adrese www.prolov.sk je aj marketingová stratégia, či realizácia online súťaží a akcií, kde našou snahou je nielen zvýšenie predaja, ale aj čo v najširšej možnej miere zvýšiť a skvalitniť služby zákazníkom. Z tohto dôvodu posielame klientom (zákazníkom) a fanúšikom informačné príležitostné emaily. Pri každom jednom emaile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu emailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke emailu. Vzhľadom na vyššie uvedené sú osobné údaje kupujúceho uchovávaného v informačnom systéme predávajúceho desať (10) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu www.vortex.sk, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formou ( emailom písomne ). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne s GDPR a Zákonom.

VII. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov ?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť , a to :

a) Právo na prístup k osobným údajom

Ako kupujúci máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom , ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie, na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu sú bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ” Kde nás môžete kontaktovať ? “

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl.I. ” Kde nás môžete kontaktovať ?”

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak ?

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

– odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

– namietanie voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne

– osobné údaje musia byť vymazané , aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame

– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ! Kde nás môžete kontaktovať ? ” pričom následne posúdime , či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok ( napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov ).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali ), ak :

– ste napadli správnosť osobných údajov

– spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

– už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie , uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

– namietate voči spracúvaniu

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I ” Kde nás môžete kontaktovať ? “, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky , kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom , nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov : a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä, ak je dotknutou osobou dieťa. Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ” Kde nás môžete kontaktovať ?”. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. . ” Kde nás môžete kontaktovať ? “

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov ( t.j. registrácia v eshope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky , či informácií o tovare a službách predávajúceho).

VIII. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje ?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby ), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.. Taktiež spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie ( pre plnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov ).

IX. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás ?

Nie. Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od klientov (kupujúcich) a fanúšikov našich produktov, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie.

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov ?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia :

– máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom

– všetky osoby , ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom

– pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia

– realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov

– výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona

– všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú Vaše osobné údaje , sú chránené heslom a šifrovaním

X. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania ?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní , vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod. ). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak , aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.