Obchodné podmienky

1. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.podnalov.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Spoločnosť Judita Piarová – TROMF

Sídlo : Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 32026323, DIČ:102 056 3907, IČ DPH: SK102 056 3907

telefón : +421 48 4142332

email : tromf@tromf.sk

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-7107

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Podnikateľom sa rozumie :

– Osoba zapísaná v obchodnom registri,

– Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

– Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

– Osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica 1

Spoločnosť Judita Piarová-TROMF je platca DPH.

2. Povinnosti predávajúceho

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky potrebné doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V zmysle obchodných podmienok je kupujúci povinný prevziať a zaplatiť svoju objednávku

( Na dobierku) pri dodaní v čo najkratšom čase.

4. Objednávka a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní).

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Táto uvedená súvislosť je záväzná pre obe zúčastnené strany.

Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené emailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu ( množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom., napr. telefonicky písomne, alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

Overenie platnosti objednávky v prípade vyššej sumy

Objednávky nad 300 € môžu byť telefonicky overovaná z dôvodu , aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.

Pri objednávke nad 1000 € môže predajca vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru formou zálohovej faktúry.

Objednávka sa začína realizovať až po pripísaní peňazí na účet prevádzkovateľa Judita Piarová-TROMF.

5. Produkt na objednávku

Optika a príslušenstvo je vo veľkoobchodnom predaji na B2B dostupná takmer v celom sortimente.

Ostatné nové produktové rady značky Vortex (oblečenie, slnečné okuliare, golf) zaraďujeme do ponuky postupne. Ich naskladnenie realizujeme na základe požiadaviek veľkoobchodných partnerov a tiež požiadaviek maloobchodných zákazníkov..

Ak sa objednaný produkt na našom sklade nenachádza, jeho dovoz bude realizovaný s najbližšou veľkoobchodnou dodávkou od výrobcu z USA, v rozpätí 2-8 týždňov. V prípade, že výrobok nie je dostupný ani u výrobcu, tento čas sa môže predĺžiť.

6. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu a to zaslaním emailu na adresu tromf@tromf.sk, prípadne telefonicky a to v oboch prípadoch do 2 hodín od dátumu  a času objednávky zo strany kupujúceho. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci ako predmet správy „Storno objednávky„ do správy uvedie číslo objednávky, meno a priezvisko.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– Ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, a podobne)

– Ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

– Ak z dôvodu vypredania zásob alebo, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať, alebo dodať v dohodnutej cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení

– Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 7 dní rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.

Ak sa zákazník rozhodne stornovať objednávku po uvedenom termíne t.j. 2 hodiny od dátumu a času objednávky zo strany kupujúceho, predávajúci toto storno neakceptuje a upovedomí o tejto skutočnosti zákazníka správou emailom.

7. Cena tovaru

Všetky ceny produktov na stránke tohto e-shopu sú konečné a platné v čase objednania tovaru, vrátane všetkých daní. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na tomto e-shope. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

Tie sú uvedené na stránke TU: Doručenie a platby a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

8. Platba za tovar a spôsob platby

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke TU: Doručenie a platby

Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný zaplatiť ho spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené v objednávke.

Poštovné ( náklady na doručenie Slovensko):

– Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti QDL, cena s DPH

Formy platby:

– Bankový prevod

– Dobierka (platba pri prevzatí) – len Slovenská republika.

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Po uskutočnení objednávky bude na email kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky

9. Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, alebo nie je táto informácia súčasťou VOP platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní ( zvyčajná dodacia lehota je maximálne do 3 pracovných dní, v rámci Slovenskej republiky). Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, to znamená, okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom:
Kuriérska spoločnosť QDL

Ak nastane situácia , že v čase tvorby objednávky kupujúcim , tovar už je nedostupný, predávajúci kontaktuje kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a dohodne sa na ďalšom postupe pri vybavovaní objednávky. Spoločne nájdeme vhodné riešenie.

10. Nedoručené zásielky

Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky , ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštovných poplatkov uvedených v obchodných podmienkach. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred, k čomu zákazníkovi bude zaslaný email s odkazom na platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Ak zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry, objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronické systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

11. Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len  „VOP “) predávajúceho Judita Piarová-TROMF, IČO : 32026323 so sídlom Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica , číslo živnostenského registra 301-7107, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci, ktorý môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu Judita Piarová-TROMF súčinnosť, potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

2. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Akumulátory ( batérie ), ktoré sú súčasťou produktu majú záručnú dobu 6 mesiacov.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, pre ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

3. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení. K reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe a vyplnenie Reklamačného formulára musí byť čitateľne ( najlepšie vypísaný elektronicky, prípadne, ak si ho zákazník stiahne z nášho eshopu vypísaný paličkovým písmom ).

Vyplňte alebo stiahnite tu : Reklamačný formulár

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi Judita Piarová-TROMF a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na fakturačnej adrese  :

Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady :

Ak vada vznikla nesprávny používaním, respektíve, ktoré je v rozpore s návodom na použitie, či údržbou a ošetrovaním daného reklamovaného tovaru
Ak vada vznikla mechanickým poškodením ( poškriabanie, roztrhnutie, nesprávne zloženie a skladanie a pod.)
Ak vada vznikla v dôsledku živelnej pohromy.

Ak sa jedná len o estetickú vadu, ktorá nebráni používanie produktu.


Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964Zb.v platnom znení +Občiansky zákonník a zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

13.Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ na základe zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Upozornenie :

  1. Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby.
  2. Tovar je možné vrátiť odoslaním tovaru vybraným kuriérom priamo na adresu spoločnosti (nie osobne ), na adresu: Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401Banská Bystrica

3. Tovar vrátený formou dobierky nebude akceptovaný a spoločnosť Judita Piarová-TROMF v sídle . Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica, ho nepreberie.  

4. V prípade neoprávneného vrátenie tovaru  bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady. Neoprávnené vrátenie tovaru znamená, že nebolo spoločnosti Judita Piarová-TROMF doručené odstúpenie zmluvy.

Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi zákazníkom – spotrebiteľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov .

Právne vzťahy medzi zákazníkom – podnikateľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Pri osobnom odbere tovaru si zákazník tovar skontroluje a má právo ho neprevziať. Po prevzatí však už takýto predaj nespadá do vyššie spomínaného zákona a z tohto dôvodu nie je možné tovar vrátiť bezdôvodne do 14 dní.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na adresu : Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401Banská Bystrica, alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na : tromf@tromf.sk

Vo svojom odstúpení je potrebné uviesť:

– Odstúpenie v zákonnej lehote

– Názov tovaru, jeho cena, číslo faktúry, dátum prevzatia tovaru

– Spôsob vrátenia peňazí, akým si zákazník želá vrátiť peniaze

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 15 dní kupujúcemu všetky platby ( za celý tovar alebo preddavok ), ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Od kupujúceho, ktorý odstupuje od zmluvy vyžadujeme , aby ste nám vrátili tovar v nepoužitom a inak opätovne predajnom stave. Nové a nepoužité znamená, že na predmetnom tovare nie sú žiadne stopy alebo znaky opotrebovania. Nepredávame použitý tovar a neakceptujeme vrátenie žiadneho tovaru, ktorý by naznačoval, že bol použitý. V takom prípade bude tovar vrátený kupujúcemu. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.

Adresa pre vrátenie tovaru :

Judita Piarová-TROMF

Partizánska cesta 80

97401 Banská Bystrica

14.Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

15.Ochrana osobných údajov

Je pre nás veľmi dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí. Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, (1), pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

(7) A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), (ďalej le „GDPR“), ako aj zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I. Kde nás môžete kontaktovať ?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

Judita Piarová

sídlo : Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica , číslo živnostenského registra 601-7107

a)Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje :

Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica

b)Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje tromf@tromf.sk

c) Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje : telefónny kontakt : +421 48 414 2332

II. Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov ?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

III. Aké Vaše osobné údaje spracúvame ? Z akých dôvodov ? Na aké účely ?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu ( najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, emailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov ( tzv. citlivé osobné údaje). Osobné údaje našich klientov spracúvame na rozličné účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti tohto predaja , avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov (2). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš email, priradiť Vašu platbu k objednávke, ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov ).

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba ak :

– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba , alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

– spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

– spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

– spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

Touto cestou si dovoľujeme informovať , že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne nasledovné osobné údaje , a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov :

1.na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, Vaše bankové údaje ( banka, číslo účtu, IBAN ), názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH

Za účelom : uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia ( tovaru, služby ) zákazníkovi, vystavenej faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou.

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci) vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

2.Na súťaže a akcie

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, prezývka na sociálnych sieťach Facebook, Instagram

Za účelom : zapojenia sa do súťaže, či akcie organizovanej prevádzkovateľom internetového obchodu www.petsnack.sk , sociálnej sieti Facebook a Instagram , vyhodnotenia súťaže, či akcie a odovzdanie výhry klientovi ( zákazníkovi ) ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky individuálny potrebám klienta ( zákazníka ).

Právny základ : článok 6 odst. 1 písm. a) GDPR : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

3.Cookies

Zoznam údajov : textový súbor , ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní , IP adresa

Za účelom : zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmov klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podpory

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. ) GDPR : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré účely 

4.Priamy marketing

Zoznam údajov : meno, emailová adresa

Za účelom : ponuka tovaru a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, newsletter

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa ( v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa.

IV. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú ?

Osobné údaje našich klientov ( zákazníkov ) chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb spoločností, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, doručovacím spoločnostiam ( kuriérom ), fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za ” sprostredkovateľa ” , ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka ( v rozsahu : emailová adresa ( spoločnosti Heureka Shopping, s.r.o., výlučne pre účely programu ” Overené zákazníkmi ” pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho www.petsnack.sk. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade , ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

V. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie ?

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

VI. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje ?

Súčasťou nášho online predaja v našom e-shope na webovej adrese www.prolov.sk je aj marketingová stratégia, či realizácia online súťaží a akcií, kde našou snahou je nielen zvýšenie predaja, ale aj čo v najširšej možnej miere zvýšiť a skvalitniť služby zákazníkom. Z tohto dôvodu posielame klientom (zákazníkom) a fanúšikom informačné príležitostné emaily. Pri každom jednom emaile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu emailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke emailu. Vzhľadom na vyššie uvedené sú osobné údaje kupujúceho uchovávaného v informačnom systéme predávajúceho desať (10) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu www.vortex.sk, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formou ( emailom písomne ). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne s GDPR a Zákonom.

VII. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov ?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť , a to :

a) Právo na prístup k osobným údajom

Ako kupujúci máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom , ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie, na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu sú bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ” Kde nás môžete kontaktovať ? “

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl.I. ” Kde nás môžete kontaktovať ?”

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak ?

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

– odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

– namietanie voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne

– osobné údaje musia byť vymazané , aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame

– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ! Kde nás môžete kontaktovať ? ” pričom následne posúdime , či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok ( napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov ).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali ), ak :

– ste napadli správnosť osobných údajov

– spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

– už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie , uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

– namietate voči spracúvaniu

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I ” Kde nás môžete kontaktovať ? “, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky , kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom , nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov : a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä, ak je dotknutou osobou dieťa. Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ” Kde nás môžete kontaktovať ?”. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. . ” Kde nás môžete kontaktovať ? “

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov ( t.j. registrácia v eshope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky , či informácií o tovare a službách predávajúceho).

VIII. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje ?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby ), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.. Taktiež spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie ( pre plnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov ).

IX. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás ?

Nie. Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od klientov (kupujúcich) a fanúšikov našich produktov, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie.

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov ?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia :

– máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom

– všetky osoby , ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom

– pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia

– realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov

– výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona

– všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú Vaše osobné údaje , sú chránené heslom a šifrovaním

X. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania ?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní , vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod. ). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak , aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

XI. Cookies

Spoločnosť Judita Piarová-TROMF používa na svojich webových stránkach technológie ako sú cookies, ktoré nám umožňujú spracúvať údaje potrebné na správne fungovanie webovej stránky a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť zaslané do vášho prehliadača alebo uložené vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie) pri návšteve našich webových stránok. Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho webového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve webovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač alebo mobilné zariadenie.

Prečo používame cookies?

Cookies používame na optimalizáciu prevádzky a obsahu našich webových stránok s cieľom neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Sú vytvorené na to, aby naše webové stránky, ktoré navštívite, rozoznali vaše koncové zariadenie, alebo aby vám pomáhali a umožnili efektívne používať naše webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Na našich webových stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Aké druhy cookies používame na našich webových stránkach?

  1. Nevyhnutne potrebné cookies (technické cookies)Tieto súbory cookies zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky a majú taktiež za účel zvýšenie užívateľského komfortu návštevníka webovej stránky. Zabezpečujú, aby správne fungovali všetky funkcionality, ktoré majú slúžiť návštevníkovi webovej stránky. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.
  2. Cookies tretích strán Na našich webových stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových      stránok,   ktoré považujeme za užitočné a plne bezpečné. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide o služby Google Analytics a Google Maps. V prípade, ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. Na využívanie týchto cookies je potrebný Váš súhlas.

Ako udelím súhlas s používaním cookies?

Zvolením možnosti „Súhlasím“ v cookies lište, ktorá sa zobrazí v prípade, ak navštívite naše webové stránky.

Ako odvolám súhlas s používaním cookies ?

Zvolením možnosti  „Nesúhlasím“. V prípade, ak zvolíte možnosť „Nesúhlasím“, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcionalít webovej stránky a k zníženiu vášho užívateľského komfortu.

Tieto podmienky sú platné od 0.0.2024

 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia