Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ na základe zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Upozornenie :

  1. Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby.
  2. Tovar je možné vrátiť odoslaním tovaru vybraným kuriérom priamo na adresu spoločnosti (nie osobne ), na adresu: Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401Banská Bystrica

3. Tovar vrátený formou dobierky nebude akceptovaný a spoločnosť Judita Piarová-TROMF v sídle . Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica, ho nepreberie.  

4. V prípade neoprávneného vrátenie tovaru  bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady. Neoprávnené vrátenie tovaru znamená, že nebolo spoločnosti Judita Piarová-TROMF doručené odstúpenie zmluvy.

Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi zákazníkom – spotrebiteľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov .

Právne vzťahy medzi zákazníkom – podnikateľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Pri osobnom odbere tovaru si zákazník tovar skontroluje a má právo ho neprevziať. Po prevzatí však už takýto predaj nespadá do vyššie spomínaného zákona a z tohto dôvodu nie je možné tovar vrátiť bezdôvodne do 14 dní.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na adresu : Judita Piarová-TROMF, Partizánska cesta 80, 97401Banská Bystrica, alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na : tromf@tromf.sk

Vo svojom odstúpení je potrebné uviesť:

– Odstúpenie v zákonnej lehote

– Názov tovaru, jeho cena, číslo faktúry, dátum prevzatia tovaru

– Spôsob vrátenia peňazí, akým si zákazník želá vrátiť peniaze

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 15 dní kupujúcemu všetky platby ( za celý tovar alebo preddavok ), ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Od kupujúceho, ktorý odstupuje od zmluvy vyžadujeme , aby ste nám vrátili tovar v nepoužitom a inak opätovne predajnom stave. Nové a nepoužité znamená, že na predmetnom tovare nie sú žiadne stopy alebo znaky opotrebovania. Nepredávame použitý tovar a neakceptujeme vrátenie žiadneho tovaru, ktorý by naznačoval, že bol použitý. V takom prípade bude tovar vrátený kupujúcemu. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.

Adresa pre vrátenie tovaru :

Judita Piarová-TROMF

Partizánska cesta 80

97401 Banská Bystrica